Verdensarv

Verdensarv Vadehavet

Verdensarv Vadehavet

Vadehavet er af Unesco udpeget som verdenarv. Det betyder, at vadehavet er af enestående universel værdi.

I 2014 blev den danske del af vadehavet udpeget af Unesco til Verdensarv. Den tyske og hollandske del var allerede blevet udpeget i 2009.

Vadehavet er verdens største sammenhængende tidevandsområde, fra den Helder i Holland i til Ho Bugt i Danmark. At være udpeget som verdenarv betyder at området har en global betydning.
At det er en arv, betyder, at vi skal beskytte og bevare det for at kunne give det videre til kommende generationer.

Unesco udvælger verdensarvsstederne på baggrund af 10 forskellige kriterier. Vadehavet er blevet udvalgt på baggrund af kriterie 8, 9 og 10 som omhandler:

Landskabet, Dynamikken og Den biologiske mangfoldighed  

8) Det skal være et fremragende eksempel på hovedperioder i jordens historie, og inkludere et bevis for liv, betydningsfulde pågående geologiske processer i udviklingen af landformer, eller have betydningsfulde geomorfe- eller fysiografiske kendetegn.

 9) Det skal have særlige eksempler på betydningsfulde igangværende økologiske og biologiske processer i evolutionen og udviklingen af økosystemer på land, i ferskvand, ved kyster og i havet samt plante- og dyresamfund.

 10) Det skal indeholde de vigtigste og mest signifikante naturlige levesteder for bevaring på stedet af biologisk mangfoldighed, herunder levesteder for truede arter, der har særlig universel betydning ud fra et videnskabeligt eller bevaringsmæssigt synspunkt.

Kort over Verdensarv Vadehavet

Kort Verdensarv Vadehavet