Kulturhistorie og Planlægning - KoP

Kulturhistorie og Planlægning - KOP

Kulturhistorie og Planlægning - KOP

KoP er et forvaltningsnetværk med fokus på det kulturhistoriske arbejde i Vadehavsområdet. Formålet med KoP er at være en brobyggende og tværkommunal instans mellem museer og kommunale planafdelinger i Vadehavsområdet indenfor kulturhistorie, bygningsarv og fysisk planlægning. Samtidig skal KoP være en regional sammenknytning af videnspersoner, der kan agere i forhold til statslige og internationale interesser, der berører KoPs geografiske og tematiske arbejdsområde. 

Samarbejdet i KoP er en udløber af de store tværgående og planlægningsorienterede projekter om bevaring og beskyttelse af Vadehavets kulturhistoriske og natur- og landskabsmæssige værdier, der blev gennemført i starten af 00’erne. 

De fire kommuners planafdelinger og de fire statsanerkendte museer i Vadehavsområdet er alle repræsenterede i KoP. Det samme er Nationalpark Vadehavet og Slots- og Kulturstyrelsen.  

KoP har ikke bemyndigelse til at afgive høringssvar eller på anden måde træffe beslutninger, som har en direkte konsekvens for de deltagende institutioner. KoP er derimod stedet for drøftelser og orienteringer af problemstillinger af generel bevaringsmæssig interesse for museer og kommuner i vadehavsområdet.

KoP afholder to gange om året – forår og efterår – et eftermiddagsmøde. Det giver plads til at KoPs arbejdsgruppe kan afholde et arbejdsmøde startende om formiddagen. Arbejdsmøderne er fokuseret på helt konkrete bevaringsmæssige udfordringer og skal fungere som rum, hvor der kan ske sparring og læring på tværs. Esbjerg Kommunes planafdeling er tovholder på begge grupper.