Det Rådgivende Udvalg

Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet

Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet

Formålet med nedsættelse af Det Rådgivende Udvalg for Vadehavsområdet - RUV er at etablere et lokalt forum, der kan rådgive de politiske beslutningstagere og myndigheder i principielle forhold og sager af betydning for Vadehavsområdet.

Afsættet for udvalgets arbejde er ønsket om at bevare og udvikle Vadehavsområdet som et samlet kultur- og naturområde, hvor den erhvervsmæssige og rekreative benyttelse sker på et bæredygtigt grundlag, dvs. i en afbalanceret og integreret (beslutnings)proces mellem de økologiske, økonomiske og sociale interesser under hensyntagen til nationale og internationale aftaler.

Udvalget arbejder for at bevare og udvikle Vadehavsområdet som et samlet kultur- og naturområde, hvor den erhvervsmæssige og rekreative benyttelse sker på et bæredygtigt grundlag. Dvs. i en afbalanceret og integreret (beslutnings)proces mellem de økologiske, økonomiske og sociale interesser under hensyntagen til nationale og internationale aftaler.

Møderne i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet er offentlige og annonceres i dagspressen. Udvalget mødes ca. 2 gange om året - som regel fastlagt efter aktiviteterne i det trilaterale Vadehavsforum med henblik på koordinering af danske bidrag til Vadehavsforums arbejde.

Udvalget blev formelt nedsat af miljøministeren i forbindelse med revisionen af den såkaldte "Vadehavsbekendtgørelse" i 1992 under formandskab af Skov- og Naturstyrelsen. Fra marts 1998 overtog Sønderjyllands og Ribe amter opgaven og oprettede et fælles sekretariat som ansvarlig for det daglige arbejde.

Efter kommunalreformen har de 4 vadehavskommuner, Varde, Esbjerg, Tønder og Fanø, dannet et fælles Vadehavssekretariat med ansvar for Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet. Udvalget har ikke siden 1998 været "lovbundet", men har ageret som dialog- og diskussionsforum for mange interesser i området.

Medlemmer og kontaktpersoner i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet

Formandskab:
Formandskabet i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet varetages for kommunerne af Preben Friis-Hauge (V) og Jørgen Ahlquist (A)

Sekretariat:
Vadehavssekretariatet er sekretariat for Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet.

Medlemmer af udvalget:
Tønder Kommune
Esbjerg Kommune
Varde Kommune
Fanø Kommune
Esbjerg Havn
Dansk Landbrug
Danmarks Fiskeriforening
Danmarks Naturfredningsforening
Digelagene
Det Rådgivende Udvalg for Tøndermarsken
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Ornitologisk Forening
Vadehavets Bådklubber
Friluftsrådet
Museerne i Vadehavsregionen
Foreningen Kyst- Land og Fjord
Erhvervs- og turistorganisationerne
Sydvestjysk Udviklingsforum
Kystdirektoratet
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Naturstyrelsen/SVANA
Kulturministeriet
Region Syddanmark